ผลการติดตาม ปีงบประมาณ 2560ประมวลผล 2018-01-23 02:37:45

  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวน
การ
ติด
ตาม
(คน)
 ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
น่าน 124 80 29 23.39 33 26.61 47 37.90 45 36.29 50 40.32 47 37.90
พะเยา 156 56 52 33.33 33 21.15 33 21.15 33 21.15 35 22.44 34 21.79
ลำปาง 168 70 22 13.10 27 16.07 47 27.98 53 31.55 52 30.95 52 30.95
ลำพูน 124 62 11 8.87 27 21.77 27 21.77 28 22.58 56 45.16 57 45.97
เชียงราย 138 122 69 50.00 83 60.14 99 71.74 91 65.94 99 71.74 101 73.19
เชียงใหม่ 487 155 96 19.71 89 18.28 103 21.15 109 22.38 98 20.12 92 18.89
แพร่ 124 68 26 20.97 28 22.58 35 28.23 31 25.00 32 25.81 32 25.81
แม่ฮ่องสอน 57 41 14 24.56 23 40.35 21 36.84 18 31.58 26 45.61 28 49.12
เขต 01
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
ตาก 50 51 21 42.00 26 52.00 27 54.00 25 50.00 29 58.00 25 50.00
พิษณุโลก 111 124 105 94.59 102 91.89 97 87.39 100 90.09 99 89.19 92 82.88
สุโขทัย 57 68 51 89.47 53 92.98 52 91.23 50 87.72 52 91.23 52 91.23
อุตรดิตถ์ 78 88 58 74.36 52 66.67 55 70.51 54 69.23 49 62.82 39 50.00
เพชรบูรณ์ 102 112 80 78.43 74 72.55 75 73.53 76 74.51 67 65.69 75 73.53
เขต 02
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
กำแพงเพชร 61 68 48 78.69 52 85.25 50 81.97 48 78.69 50 81.97 52 85.25
ชัยนาท 56 60 42 75.00 43 76.79 40 71.43 43 76.79 41 73.21 44 78.57
นครสวรรค์ 91 97 68 74.73 63 69.23 71 78.02 70 76.92 76 83.52 73 80.22
พิจิตร 78 78 0 0.00 0 0.00 1 1.28 8 10.26 49 62.82 58 74.36
อุทัยธานี 54 56 50 92.59 49 90.74 49 90.74 49 90.74 49 90.74 49 90.74
เขต 03
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
นครนายก 21 27 25 119.05 14 66.67 24 114.29 19 90.48 22 104.76 25 119.05
นนทบุรี 141 147 102 72.34 108 76.60 111 78.72 110 78.01 113 80.14 108 76.60
ปทุมธานี 110 116 105 95.45 115 104.55 115 104.55 115 104.55 115 104.55 115 104.55
พระนครศรีอยุธยา 65 72 54 83.08 62 95.38 64 98.46 60 92.31 61 93.85 61 93.85
ลพบุรี 73 88 76 104.11 78 106.85 78 106.85 76 104.11 80 109.59 73 100.00
สระบุรี 44 53 48 109.09 47 106.82 51 115.91 50 113.64 50 113.64 47 106.82
สิงห์บุรี 29 30 15 51.72 18 62.07 26 89.66 26 89.66 26 89.66 27 93.10
อ่างทอง 20 14 12 60.00 12 60.00 11 55.00 11 55.00 12 60.00 7 35.00
เขต 04
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
กาญจนบุรี 93 84 76 81.72 80 86.02 77 82.80 74 79.57 73 78.49 71 76.34
นครปฐม 81 79 70 86.42 74 91.36 74 91.36 74 91.36 74 91.36 75 92.59
ประจวบคีรีขันธ์ 43 43 37 86.05 42 97.67 43 100.00 43 100.00 41 95.35 42 97.67
ราชบุรี 73 73 65 89.04 69 94.52 66 90.41 67 91.78 67 91.78 66 90.41
สมุทรสงคราม 25 23 15 60.00 20 80.00 22 88.00 19 76.00 19 76.00 22 88.00
สมุทรสาคร 60 70 60 100.00 60 100.00 60 100.00 59 98.33 60 100.00 59 98.33
สุพรรณบุรี 85 67 63 74.12 63 74.12 62 72.94 61 71.76 62 72.94 61 71.76
เพชรบุรี 43 45 41 95.35 39 90.70 37 86.05 37 86.05 41 95.35 39 90.70
เขต 05
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
จันทบุรี 99 100 88 88.89 88 88.89 77 77.78 88 88.89 85 85.86 80 80.81
ฉะเชิงเทรา 77 76 75 97.40 75 97.40 75 97.40 75 97.40 75 97.40 75 97.40
ชลบุรี 127 122 81 63.78 91 71.65 115 90.55 118 92.91 119 93.70 117 92.13
ตราด 24 24 23 95.83 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00
ปราจีนบุรี 45 45 44 97.78 44 97.78 44 97.78 44 97.78 42 93.33 43 95.56
ระยอง 77 79 77 100.00 77 100.00 77 100.00 77 100.00 77 100.00 77 100.00
สมุทรปราการ 100 96 39 39.00 42 42.00 67 67.00 65 65.00 66 66.00 57 57.00
สระแก้ว 71 70 70 98.59 70 98.59 70 98.59 70 98.59 70 98.59 70 98.59
เขต 06
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
กาฬสินธุ์ 180 265 239 132.78 240 133.33 239 132.78 236 131.11 239 132.78 239 132.78
ขอนแก่น 300 366 323 107.67 338 112.67 330 110.00 327 109.00 326 108.67 317 105.67
มหาสารคาม 180 229 223 123.89 224 124.44 225 125.00 220 122.22 222 123.33 220 122.22
ร้อยเอ็ด 247 780 708 286.64 714 289.07 724 293.12 708 286.64 717 290.28 651 263.56
เขต 07
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
นครพนม 117 114 101 86.32 108 92.31 103 88.03 114 97.44 114 97.44 107 91.45
บึงกาฬ 64 64 64 100.00 63 98.44 64 100.00 64 100.00 64 100.00 64 100.00
สกลนคร 147 145 119 80.95 123 83.67 130 88.44 122 82.99 126 85.71 121 82.31
หนองคาย 71 65 55 77.46 57 80.28 55 77.46 59 83.10 58 81.69 59 83.10
หนองบัวลำภู 86 86 8 9.30 85 98.84 86 100.00 85 98.84 80 93.02 84 97.67
อุดรธานี 204 235 186 91.18 195 95.59 187 91.67 183 89.71 181 88.73 179 87.75
เลย 124 110 49 39.52 59 47.58 65 52.42 61 49.19 60 48.39 67 54.03
เขต 08
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
ชัยภูมิ 236 296 162 68.64 162 68.64 183 77.54 178 75.42 176 74.58 163 69.07
นครราชสีมา 521 880 281 53.93 369 70.83 396 76.01 332 63.72 302 57.97 299 57.39
บุรีรัมย์ 226 379 171 75.66 196 86.73 192 84.96 171 75.66 175 77.43 177 78.32
สุรินทร์ 216 231 94 43.52 138 63.89 131 60.65 128 59.26 128 59.26 125 57.87
เขต 09
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
มุกดาหาร 74 78 74 100.00 74 100.00 74 100.00 74 100.00 74 100.00 35 47.30
ยโสธร 82 81 78 95.12 78 95.12 78 95.12 78 95.12 78 95.12 47 57.32
ศรีสะเกษ 246 247 245 99.59 245 99.59 243 98.78 243 98.78 243 98.78 153 62.20
อำนาจเจริญ 62 63 59 95.16 59 95.16 59 95.16 59 95.16 59 95.16 38 61.29
อุบลราชธานี 359 359 266 74.09 266 74.09 266 74.09 266 74.09 266 74.09 149 41.50
เขต 10
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
กระบี่ 75 60 55 73.33 52 69.33 51 68.00 46 61.33 45 60.00 43 57.33
ชุมพร 70 70 36 51.43 40 57.14 43 61.43 42 60.00 43 61.43 46 65.71
นครศรีธรรมราช 210 274 153 72.86 149 70.95 154 73.33 162 77.14 159 75.71 170 80.95
พังงา 40 46 40 100.00 40 100.00 40 100.00 39 97.50 40 100.00 40 100.00
ภูเก็ต 40 39 1 2.50 6 15.00 13 32.50 35 87.50 36 90.00 36 90.00
ระนอง 31 32 27 87.10 27 87.10 29 93.55 26 83.87 27 87.10 26 83.87
สุราษฎร์ธานี 200 191 168 84.00 170 85.00 170 85.00 172 86.00 168 84.00 172 86.00
เขต 11
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
ตรัง 80 65 58 72.50 55 68.75 51 63.75 49 61.25 49 61.25 48 60.00
นราธิวาส 101 98 78 77.23 92 91.09 96 95.05 89 88.12 95 94.06 97 96.04
ปัตตานี 94 107 70 74.47 86 91.49 83 88.30 84 89.36 84 89.36 76 80.85
พัทลุง 89 98 71 79.78 74 83.15 74 83.15 74 83.15 75 84.27 73 82.02
ยะลา 64 77 61 95.31 63 98.44 71 110.94 69 107.81 67 104.69 67 104.69
สงขลา 135 137 120 88.89 123 91.11 132 97.78 130 96.30 132 97.78 130 96.30
สตูล 55 51 43 78.18 50 90.91 51 92.73 48 87.27 49 89.09 47 85.45
เขต 12
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 225 1 0.00 0 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00
เขต 13
  จังหวัด โควต้าที่ได้รับจัดสรร จร.1 ที่บันทึกในระบบ   ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ระดับอำเภอ
 จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน) ร้อยละ  จำนวนการติดตาม(คน)  ร้อยละ

จำนวนการเข้าดูรายงาน 5553 ครั้ง